Technik


Podstawowe czynności w zawodzie:

Technik analityki medycznej wykonuje na zlecenie lekarza badania diagnostyczne. Z wykonaniem ich związane są następujące czynności: -przygotowanie stanowiska pracy oraz potrzebnych odczynników, barwników, płynów, pożywek i podłóż -pobieranie i przygotowanie materiału klinicznego -wykonywanie analiz poprzez umiejętne posługiwanie się specjalistycznym sprzętem i aparaturą diagnostyczną -opracowanie wyników oraz prowadzenia ewidęcji i dokumetacji wykonanych badań -zachowywanie porządku w miejscu pracy oraz przestrzegania zasad bhp i zaleceń narodu sanitarnego. <Wymagania:

Od technika analityki medycznej wymaga się: - dokładność i rzetelność podczas sporządzania analiz oraz odpowiadzialności za wykonaną pracę - znajomość zasad różnych analitycznych metod diagnostycznych - opiekuńczości i gotowości niesienia pomocy ludziom chorym - poszanowanie godności pacjenta i zachowanie tajemnicy zawodowej. Wobec samego siebie tachnik analityki medycznej powinien wykazać się postawą samokontroli i samodzielności w trakcie wykonywania pracy, aktywności w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, czyli stałym i konserwatywnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Przeciwskazania do wykonywania zawodu:

- wady wzroku, których nie można skorygowac okularami, daltonizm, - wady słuchu

- ograniczenie sprawności rąk -przewlekłe choroby skóry - choroby układu krwionośnego - nosicielstwo chorub zakaźnych - zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady drgawek - choroby psychiczne ograniczające odpowiedzialność.

Możliwości zdobycia zawodu:

Zawód-technik analityki medycznej można zdobyć w policealnym medycznym studium zawodowym na wydziale analityki medycznej.

Możliwości zatrudnienia:

Głównym miejscem pracy techników analityki medycznej są laboratoria analityczne różnych placówek służby zdrowia. Technicy analityki podejmują także prace w charakterze instruktorów praktycznej nauki zawodu lub jeko pomoc techniczna w pracowniach instytutów naukowych.

Rozmiar: 40167 bajtów

Powrót do innych zawodówStrona utworzona dnia 23-02-2004
przy pomocy programu Pajączek Light